Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про Програму інформатизації Батуринської міської ради на 2022-2024 роки

Дата: 26.11.2021 15:26
Кількість переглядів: 872

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА

БАТУРИНСЬКА МІСЬКА РАДА

НІЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(шістнадцята сесія дев’ятого скликання)

 

06 грудня 2021 року                  м. Батурин                                             № 22

 

 

Про Програму інформатизації Батуринської міської ради на 2022-2024 роки

 

З метою розвитку спроможності Батуринської міської територіальної громади через використання сучасних ІКТ, відповідно  до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, на виконання законів України «Про Концепцію Національної Програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про інформацію», Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року №1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», доручення Президента України від 21 березня 2012 року №1-1/645 «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»,  міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму інформатизації Батуринської міської ради на 2022-2024 роки (додається).

        

 

 

Міський голова                                                                                  Леонід ДУША

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 16 сесії Батуринської міської ради 9 скликання від 06.12.2021 № 22

 

 

програма інформатизації

БАТУРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  на 2022-2024 роки

І. Вступ

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на регіональному рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб у реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Попередження потенційних та розв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації регіональних програм інформатизації. Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Програма інформатизації  Батуринської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма) визначає основні засади реалізації політики громади у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена на основі Програми інформатизації Чернігівської області на 2021-2023 роки з урахуванням її завдань та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного, нормативно-правового забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області, її соціально-економічного розвитку шляхом упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в усі сфери життєдіяльності громади.

У такий спосіб у межах реалізації Програми в територіальній громаді вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку територіальної громади  в цілому.

Завдання програми інформатизації враховують наступні напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в громаді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

ІІ. Мета, завдання та пріоритетні напрями інформації

Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

Положення Програми мають передбачати:

врахування основних напрямів соціально-економічного розвитку громади, Національної програми інформатизації, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії розвитку Батуринської об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки та узгодження з ними місцевих пріоритетів інформатизації;

реалізацію завдань Програми на 2022-2024 роки за принципами спадковості, поступовості та безперервності;

сприяння розвитку нормативно-правової бази у сфері створення, розповсюдження й використання інформаційних ресурсів, а також надання електронних послуг;

забезпечення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань та заходів Програми;

здійснення перерозподілу та концентрації ресурсів на користь найбільш актуальних і результативних напрямів інформатизації за результатами моніторингу виконання завдань;

надання пріоритету завданням інформатизації, що передбачають використання відкритого коду (вільне програмне забезпечення).

Цілями  Програми є:

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у сферах: публічного управління, освіти, науки, охорони здоров’я, культури тощо;

підвищення якості адміністративних послуг (зокрема за критеріями  доступності та зручності) через спрощення процедур їх надання на основі підходу “комплексна послуга за життєвими та бізнес-ситуаціями”;

розширення доступу до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування громади  та надання можливості безпосередньої участі як інститутів громадянського суспільства, так і громадян у процесах прийняття управлінських рішень;

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання;

підтримка розвитку спроможності міської територіальної громади через використання сучасних ІКТ та впровадження типових рішень;

удосконалення стану інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем органів публічного управління громади;

сприяння в організації широкосмугового доступу для користувачів і підвищення показників якості доступу до мережі Інтернет.

 

Пріоритетними напрямами Програми є:

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.

2. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації.

3. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

З урахуванням зазначених пріоритетних напрямів у 2022-2024 роках Програмою передбачено виконання таких заходів:

розробка нормативно-правових та технічних документів, методичних рекомендацій щодо організації виконання завдань Програми, упровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в регіональних телекомунікаційних системах.

розвиток та поширення широкосмугової мультисервісної інфраструктури на всій  території  громади;

поширення технології бездротової мережі у роботі виконавчого апарату міської ради;

придбання засобів інформатизації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обладнання та ліцензійного програмного забезпечення;

поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення;

надання послуги з доступу, монтажу та підключення до мережі Інтернет для закладів освіти або інших для інших комунальних закладів Батуринської міської ради.

IV. Принципи формування та виконання Програми

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки.

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

кошти місцевого бюджету Батуринської міської ради (у разі необхідності досягнення загальнообласних цілей кошти обласного бюджету на засадах співфінансування);

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 

V. Організаційне забезпечення виконання Програми

Функції замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на виконавчий апарат міської ради.

VI. Очікувані результати у сфері інформатизації та їх вплив на соціально-економічний розвиток громади

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку  інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку Батуринської міської територіальної громади, стануть:

отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;

підвищення ступеня інтегрованості населених пунктів громади у світовий інформаційний простір.

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується:

залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

запровадження комплексної системи освіти у сфері використання комп’ютерних технологій для  мешканців громад, службових та посадових осіб виконавчого комітету міської ради.

Виконання завдань і заходів Програми  дозволить інтегрувати громаду до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіонального співробітництва, забезпечити сталий розвиток економіки громади.

 

 

Міський голова                                                               Леонід ДУША
ПАСПОРТ

Програми інформатизації

Батуринської міської ради  на 2022-2024 роки

 

1. Назва: Програма інформатизації  Батуринської міської ради на 2022-2024 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про Національну програму інформатизації», постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» (зі змінами та доповненнями), від 14 квітня 2016 року № 294 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України», Стратегія розвитку Батуринської об’єднаної територіальної громади на 2018-2027 роки, Програма інформатизації Чернігівської області на 2021-2023 роки.

3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет міської ради.

4. Мета: інтегрувати громаду до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіонального співробітництва, забезпечити сталий розвиток економіки громади.

5. Термін дії: 2022-2024 роки.

6. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України:

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування, грн

 
 

Державний бюджет

 

Обласний бюджет

-

 

Місцеві бюджети, грн

273 300,00

 

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

86 500,00

91 100,00

95 700,00

 

Інші джерела

 

УСЬОГО

273 300,00

 

       

7. Контроль за виконанням здійснює міська рада,  виконавчий комітет міської ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь