Батуринська об'єднана територіальна громада
Чернігівська область, Ніжинський район

ПОЛОЖЕННЯ про відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг»  виконавчого апарату Батуринської міської ради

Дата: 18.01.2022 09:42
Кількість переглядів: 1120

 

Положення

про відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг»

 виконавчого апарату Батуринської міської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних та соціальних послуг» виконавчого апарату Батуринської міської ради (далі – ЦНАСП, Центр) є структурним підрозділом виконавчого апарату Батуринської міської ради.

1.2. Відділ ЦНАСП підконтрольний і підзвітний Батуринській міській раді та її виконавчому комітету.

1.3. Відділ ЦНАСП утворюється з метою забезпечення надання адміністративних та соціальних послуг фізичним та юридичним особам Батуринською міською радою.

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Батуринською міською радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.5. Відділ ЦНАСП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, рішеннями Батуринської міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про ЦНАСП.

1.6. ЦНАСП розміщений в будівлі за адресою: 16512, Чернігівська область, Бахмацький район, м. Батурин, вул. Кооперативна, буд. 9.

Офіційна електрона адреса: baturin-soczahist@ukr.net.

1.7. Перелік адміністративних та соціальних послуг, які надаються через ЦНАСП, визначається та затверджується рішенням сесії Батуринської міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт. Реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади.

    1. Базові соціальні послуги надаються відповідно до Класифікатора соціальних послуг.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦНАCП

2.1. Основними завданнями ЦНАСП є:

1) організація надання адміністративних та соціальних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг, соціальних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4) надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

5) вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

6) організація на території громади надання соціальних послуг  населенню, здійснення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку  установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

7) використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. Відділом ЦНАСП забезпечується надання адміністративних та соціальних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.3. Центр відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1). Організовує роботу, пов’язану з вирішення питань соціального захисту соціально незахищених громадян на території громади.

2) Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб.

3) Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

4) Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах громади та вживає заходів до усунення недоліків.

5) Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку громади.

6) Вносить пропозиції до проєкту місцевого бюджету.

7) Бере участь у роботі комісій  міської ради з питань соціального захисту населення.

8) Розробляє проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань соціального захисту населення .

9) Бере участь у розробленні проєктів рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, основними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

10) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

11) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

12) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань соціального захисту .

13) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань соціального захисту  .

14) Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

15) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

16) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

17) Забезпечує захист персональних даних.

19) Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчому комітету міської ради та органам виконавчої влади вищого рівня.

20) Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітету.

21)  У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

- вивчає потребу громади у соціальних послугах, готує та подає пропозиції виконавчому комітету, міському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

- забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

 - сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

 - вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння у складні життєві обставини та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

 - сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- подає пропозиції до бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

-  організовує роботу  щодо призначення та виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

-  забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

 - визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

 - контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

  - співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, членам сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), який призваний на військову службу під час мобілізації і загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брав участь в антитерористичній операції та осіб, мобілізованих до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших збройних формувань, утворених відповідно до законів України, військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

 - у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

22) Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

 - розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

 - надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує діяльність ради з питань попередження насильства в сім'ї;   

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу органам підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; протидії торгівлі людьми;

 - здійснює збір га підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

 

3. ПРАВА ВІДІЛУ ЦНАСП

3.1. Відділ ЦНАСП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та соцільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи соціальних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками ЦНАП інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

 4. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАСП затверджуються у встановленому порядку рішенням Батуринської міської ради.

4.2. Відділ ЦНАСП виконавчого апарату Батуринської міської ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів, спеціалістів, інспекторів, діловодів.

4.3. Для зручності та доступності отримання адміністративних та дозвільних послуг у межах Батуринської міської ради за адресою: 16512, с. Городище, вул. Шевченка, 1а; знаходиться віддалене робоче місце діловода ЦНАСП, у якому забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається Батуринською міською радою.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАСП

 

 5.1. Начальник відділу ЦНАСП є керівником відділу ЦНАСП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ  ЦНАСП:

 - здійснює керівництво роботою відділу ЦНАСП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

 - організовує діяльність відділу ЦНАСП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 - координує діяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАСП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 - організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАСП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАСП;

- сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАСП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

 - розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАСП;

  - виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАСП;

- представляє ЦНАСП при взаємодії з представниками ЦНАП інших громад та організацій;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАСП.

 

6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної та соціальної послуги у відділі  ЦНАСП звертається до адміністратора - посадової особи виконавчого апарату Батуринської міської ради, або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та соціальних послуг;

 - прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та соціальних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та соціальних послуг суб’єктами їх надання;

 - здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи соціальних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 - надання адміністративних та соціальних послуг у випадках, передбачених законом;

 - надання адміністративних та соціальних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 - безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та соціальних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 - погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 - інформувати керівника відділу ЦНАСП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної та соціальної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 - посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи соціальної послуги;

 - порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

 - отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи соціальних послуг;

- від імені виконавчого апарату міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має номерну печатку (штамп) із зазначенням його порядкового номеру та найменування ЦНАСП.

6.5. Повноваження працівника віддаленого робочого місця  визначаються відповідно до вимог Законів України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше), «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями Батуринської міської ради, цим Положенням, посадовими інструкціями.

6.6. За рішенням органу, який утворив відділ ЦНАСП, в ньому також  може здійснюватися:

 - прийняття звітів, декларацій, скарг;

 - надання консультацій;

       - прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних та соціальних послуг;

- довідок.

6.7. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАСП становить не менш як п’яти днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАСП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень.

6.8. У віддалених робочих місцях відділ ЦНАСП прийом суб’єктів звернень визначається рішенням Батуринської міської ради.

6.9. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАСП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку, термінали самообслуговування).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

6.10. У приміщенні відділу ЦНАСП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого апарату Батуринської міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.11. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАСП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь